Benjamin  Annunziato

Benjamin Annunziato Beginner Class and Kids Class Instructor, Brown Belt rank

Ben is a Purple Belt in Jiu-Jitsu. He has competed in Jiu-Jitsu Tournaments.